Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER

Love og Regler


for


Grenaa Badminton Klub


 


 


Love for Grenaa Badminton Klub


Formål og navn


§1 Klubbens navn er Grenaa Badminton Klub (GBK), og dens hjemsted er Grenaa.


 

§2 Klubbens formål er at fremme badmintonspillet, samt at søge at bringe de bedste kår for dens


medlemmer. Klubben er medlem af Dansk Idræts Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og klubbens medlemmer er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.


 Medlemsskab


§3 Som medlem kan optages enhver, der ikke er ekskluderet fra andre klubber indenfor de i §2 nævnte,


eller slettet som medlem på grund af restance med betaling af kontingent.


Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser


og regler.

 


§4 Ethvert medlem, som af bestyrelsen skønnes at modarbejde klubbens interesser, kan i kortere eller


længere perioder, idømmes karantæne i klubben. I grovere tilfælde kan bestyrelsen udelukke


pågældende. Den karantænedømte eller udelukkede kan få sagen behandlet på førstkommende


ordinære generalforsamling efter forudgående skriftlig henvendelse til formanden.


Generalforsamlingens kendelse er inappellabel.

 


§5 Æresmedlemmer kan udnævnes af en énstemmig bestyrelse, og der gives dem fri adgang til klubbens


idrætslige arrangementer samt kontingentfrihed.


 

§6 For alle uheld, ulykkestilfælde osv. under spillet, har klubben intet ansvar.


 

Kontingent og sæson


§7 Klubbens bestyrelse fastsætter kontingentets størrelse.


Fritagelse for kontingentbetaling, eller nedsættelse af kontingent, kan bevilges i enkelte tilfælde


efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.


Indmeldelsen er bindende fra indmeldelsesdagen og indtil skriftlig udmeldelse foreligger, og kun


hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der dispenseres fra denne regel.§8 Sæsonen varer fra 1. januar til 31. december, afbrudt af sommerferie fra 1. maj til 30. august


Kontingentindbetalingen til klubben fastlægges af bestyrelsen, følger kalenderåret og fremgår af klubbens hjemmeside.


Er et medlem i restance, inddrages spilletiden efter forudgående varsel, og medlemmet kan af


bestyrelsen indberettes til de i §2 nævnte organisationer.


Denne inddragelse fritager ikke for kontingentbetaling.


Kontingentet indbetales til klubben på de anførte betalingsdatoer jf. hjemmesiden..
Opsigelse af spilletiden kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubben.


Til afholdelse af konkurrencer, opvisning osv. har bestyrelsen og evt. afdelinger/udvalg, hvis ledige baner ikke er til disposition, ret til at beslaglægge baner uden kompensation. Endvidere ydes der heller ikke kompensation ved uforudsete andre aflysninger.


 

Banetildeling


§9 Nye medlemmer kan se på GBK´s hjemmeside hvilke tider og baner, der er ledige. Eksisterende medlemmer har fortrinsret til en erhvervet tid fra år til år, idet denne tid automatisk videreføres indtil medlemmet melder sig ud.


Såfremt der opstår kapacitetsproblemer, kan bestyrelsen til enhver tid, med et passende varsel, ændre denne ret for medlemmer, som spiller flere timer pr. uge.


 

Generalforsamling

 

 


§10 Én gang årligt, i marts måned, afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne


indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af mail med invitation til alle medlemmer.


Det kan endvidere annonceres via opslag på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer.


Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens  gyldighed, skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.


Stemmeret har alle medlemmer over 18 år samt forældre til alle medlemmer under 18 år. Medlemmerne må ikke være i restance og skal møde på generalforsamlingen. 1 medlem = 1 stemme 


Restanter har ingen taleret, ej heller skriftlig forslagsret.


 

§11 På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter medtages.


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.


4. Indkomne forslag.


5. Valg af bestyrelse.


6. Valg af bestyrelsessuppleant.


7. Valg af 2 revisorer


8. Eventuelt.


 


§12 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen skønner


det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom ledsaget af dagsorden.


 


§13 Såfremt et medlem fremsætter krav herom, skal afstemningen foregå skriftligt. Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal.


Alle beslutninger vedrørende klubbens forhold træffes af bestyrelsen, som i øvrigt leder klubben og udfører de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Ved lovændringer, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt ved oprettelse af deklarationer på fast ejendom, kræves generalforsamlingens beslutning med mindst 2/3 af de stemmeafgivende medlemmer.


 

Bestyrelsen


§14 Bestyrelsen består mindst 4 personer, som enten selv er medlem af klubben eller som er forældre til et medlem under 18 år.


Valgperioden er 2 år og påbegynder umiddelbart efter generalforsamlingen.


Bestyrelses suppleant og revisorer vælges hvert år


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og nedsætter de nødvendige udvalg,


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


For hvert bestyrelsesmøde skal der laves et referat, som arkiveres på hjemmesiden under ”bestyrelses arkiv”.

 


§15 Medlemmer, som sidder i bestyrelsen for andre foreninger, der dyrker badminton, dog undtaget


de i §2 nævnte sammenslutninger, kan ikke sidde i bestyrelsen eller udvalg for Grenaa Badminton


Klub. 

Regnskab og revision


§16 Klubbens regnskab, der udfærdiges af kasseren, følger kalenderåret.


Klubbens regnskab skal til enhver tid være tilgængeligt for klubbens bestyrelse og revisorer.


(Se også §11.)


 


§17 For den gæld, som klubben måtte stifte, hæfter hverken bestyrelsen eller medlemmerne personligt.


 

Ophævelse


§18 Ved klubbens ophævelse, som kun kan ske ved, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer på en lovligt varslet generalforsamling, stemmer herfor, skal dens eventuelle formue anvendes til badmintonmæssige formål.


 

Vedtaget første gang den 23. august 1935.


Revideret senest på generalforsamlingen d.19. marts 2019


Bestyrelsen


 

Regler for Grenaa Badminton Klub


 


1. Spilletid og sted


Spillet foregår i Østre Hallen efter nærmere anvisning af klubbens bestyrelse, på faste dage og tidspunkter.


I maj måned er der ingen faste baner.


Spilletidens længde fastlægges af bestyrelsen.


Eftermiddagstimerne er forbeholdt ungdomsspillerne.


Samlet spilleplan samt øvrige oplysninger kan findes på klubbens hjemmeside www.grenaa-bk.dk.


 

2. Kontingent og spillerettigheder


Der henvises til klubbens hjemmeside, hvor forholdet er beskrevet


 • ”om gbk”

 • ”kontingentregulativ”

   

 • 3. Turneringer m.v.

 • Alle tilmeldinger til turneringer og stævner foregår via systemet – ”BadmintonPeople”.

  Bestyrelsen eller evt. nedsatte afdelinger/udvalg bestemmer hvilke stævner, der kan ydes tilskud til.

  Befordringen betales af det enkelte medlem, dog gælder for ungdom og de yngste seniorer, at klubben

  kan være behjælpelig med hensyn til at arrangere fællestransport (også gældende ved holdturneringer.)

   

   

  4. Holdturnering

  Klubben kan tilmelde hold i både Dansk Idræts Forbund (DIF) eller DGI regi.

  Bestyrelsen, eller evt. nedsat afdeling/udvalg, tilmelder det nødvendige antal hold i samråd med trænere/hjælpetrænere,

  5. Klubmesterskaber.

  Klubben tilstræber at afholde Klubmesterskaber 1 gang årligt.

  Deltagerne inddeles i forskellige rækker med henblik på at opnå størst mulig jævnbyrdighed.

   

  6. Information
  Al relevant information vil kunne findes på klubbens hjemmeside og ved evt opslag i klubben og/eller på facebook.
  Alle træningshold vil have tilknyttet en kontaktperson udover træner/hjælpetræner.
  Alle turneringshold vil have tilknyttet en holdleder.
  Alle motionshold vil have en kontaktperson

   

  7. Administration i øvrigt

  Klubbens adresse er:

  GBK, Østre Hallen, Skolebakken 20, 8500 Grenaa.

  E-mail: gbk@grenaa-bk.dk

  Hjemmeside: www.grenaa-bk.dk

  Alle spillerændringer eks adresse- telefon- e-mail ændringer bør indberettes på klubbens hjemmeside, eller meddeles bestyrelsen.

  Tvivlsspørgsmål vedrørende klubbens reglement kan rettes til klubbens bestyrelse.

  løvrigt henvises til klubbens love.

  Vedtaget første gang august 1990. Revideret senest 13 marts 2018.

   

  Bestyrelsen

   

  Forretningsorden for Grenaa Badminton Klub

  1. Bestyrelsen består af minimum 4 medlemmer.

  Bestyrelsen konstituerer sig på første møde umiddelbart efter generalforsamlingens

  afslutning med:

  a) Formand

  b) Næstformand

  c) Kasserer

   

  2. På bestyrelsesmøderne vælges en ordstyrer og referent.

  Efter alle bestyrelsesmøder skal der udsendes referat til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse. Dette påhviler referenten. Referaterne arkiveres, efter godkendelse, på klubbens hjemmeside– under ”bestyrelses arkiv”.

   

   

   

  Ved evt. afstemning afgøres enhver sag ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør

  formandens stemme udslaget, eller i hans fravær, næstformandens.

  3. Formanden tegner klubben med underskrift.

  4. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at klubben administreres efter dens love, og at disse løbende justeres.

  5. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder indkaldes suppleanten indtil førstkommende generalforsamling. Suppleanten kan indkaldes til møderne når bestyrelsen ønsker det.

  6. Bestyrelsen godkender trænere og hjælpetrænere

  7. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige afdelinger, udvalg, råd og ansvarlige.

  8. Nøgleadministrator er ansvarlig for åbne/lukke system samt nøgler.

  9. Kassereren fører klubbens regnskab og fremlægger status hvert kvartal. Kassereren fører løbende kassebog og foretager udbetalinger mod bilag, samt forestår kontingentopkrævninger.

  10. Kontingentopkrævningen fremgår at klubbens hjemmeside – ”om gbk” – ”kontingentregulativ”

  11. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af Bane 7.

  12. Bestyrelsen reviderer løbende arbejdsopgaver og årshjul.
  13. Bestyrelsen godkender ønsker til udbetaling af omkostningsgodtgørelse
  14. Bestyrelsesmedlemmer er kontingent frie og har ret til 2 banetimer ugentligt.
  15. Ved udbetaling af kørselsgodtgørelse såfremt andet ikke er aftalt betales statens takst.
  16. Bestyrelsen udarbejder årligt en visionsplan for kommende sæson.

  17. Skulle nogle punkter i forretningsordenen komme i strid med klubbens love,

  er det lovene, der gælder.

   

  Denne forretningsorden er udarbejdet medio marts 2011 og erstatter den gamle fra 1 maj 2009

  Senest revideret 11. marts 2018.